Obchodní podmínky společnosti

Audiolight service s.r.o.

 1. Působnost
  1. Tyto obchodní podmínky č. 1 společnosti Audiolight service s.r.o., IČ: 267 34 605, se sídlem Praha 9, Trabantská 332/2, PSČ 190 15 (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti vzniklé mezi Pronajímatelem a Nájemcem na základě uzavřené Smlouvy o nájmu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
  2. Budou-li Podmínky v některém svém ustanovení v rozporu s ustanovením obsaženým v jiných částech Smlouvy o nájmu, má přednost ustanovení obsažené v jiných částech Smlouvy o nájmu.
 2. Definice pojmů
  1. Pro účely těchto Podmínek platí následující:
   1. Smlouva znamená Smlouvu o nájmu, jejíž součástí jsou tyto Podmínky;
   2. Pronajímatel znamená subjekt uvedený v hlavičce Smlouvy jako Pronajímatel;
   3. Nájemce znamená subjekt uvedený v hlavičce Smlouvy jako Nájemce;
   4. Přístroje znamená Přístroje uvedené v článku I. Smlouvy včetně příslušenství (kabeláž apod.)
  2. Jsou-li v těchto Podmínkách uvedeny pojmy zcela nebo přibližně (a v kontextu) se shodující s pojmy uvedenými v článcích I.-III. Smlouvy (např. nájemné, datum začátku užívání, atd.), platí, že se jedná o shodné pojmy s těmi uvedenými v článcích I.-III. Smlouvy.
 3. Práva a povinnosti Pronajímatele
  1. Pronajímatel má právo po předchozím upozornění provádět kontrolu Přístrojů, a to zejména s ohledem na to, jsou-li Přístroje Nájemcem řádně užívány.
  2. Pronajímatel je povinen předat nájemci přístroje v místě a termínu blíže stanoveném ve Smlouvě. Pokud není stanoveno jinak, je místem předání Přístrojů sídlo Pronajímatele. Pokud není stanoveno jinak, je místo předání Přístrojů shodné s místem zpětného převzetí Přístrojů. Termín převzetí Přístrojů Pronajímatelem bude stanoven ve Smlouvě. O předání a převzetí Přístrojů bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Vzor protokolu o předání a vrácení přístroje je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek (dále jen „protokol“). Součástí protokolu bude také případný zápis o poškozeních a nedostatcích, který smluvní strany potvrdí svým podpisem. Pronajímatel se nezbavuje práva na uplatnění náhrad
   za skrytá poškození, která na zařízení vznikla prokazatelně v době, kdy bylo v držení nájemce.
  3. Pro případ vzniku škody dle čl. 3.2 Podmínek, má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci úhradu smluvní pokuty za každý započatý den až do odstranění vzniklé škody, jejíž výše je stanovena výší nájmu za jeden den užívání Přístrojů.
  4. V případě nedodržení termínu vrácení, je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci úhradu smluvní pokuty za každý započatý den prodlení 
   s vrácením Přístrojů, jejíž výše je stanovena výší nájmu za jeden den užívání přístrojů. Tím není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Nájemce s vrácením Přístrojů.
 4. Práva a povinnosti Nájemce
  1. Nájemce se zavazuje užívat Přístroje výhradně k účelu a rozsahu určenému v této Smlouvě, jinak k účelu, ke kterému byly vyrobeny a v rozsahu přiměřenému okolnostem. Nájemce je povinen chránit Přístroje před poškozením a v případě, že o to Pronajímatel požádá, poskytnout kdykoliv
   k Přístrojům přístup.
  2. Nájemce se dále zavazuje, že bude Přístroje obsluhovat osoba k tomu způsobilá a náležitě poučená. Nájemce potvrzuje, že byl předem seznámen se stavem, manipulací a pravidly bezpečného užívání Přístrojů.
  3. Nájemce je povinen vrátit Přístroje v den a hodinu dle dohody s Pronajímatelem. Pokud Nájemce zjistí, že není schopen Přístroje vrátit Pronajímateli
   v termínu stanoveném Smlouvou, je povinen neprodleně kontaktovat Pronajímatele na telefonním čísle uvedeném v protokolu.
  4. Nájemce se zavazuje v okamžiku zjištění skutečnosti týkající se odcizení, ztrátě či poškození Přístrojů neprodleně informovat Pronajímatele. Případně je v jeho zájmu skutečnost nahlásit na místním oddělení Policie ČR a zaslat pronajímateli do 3 kalendářních dní písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci. Vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu.
  5. Jakékoli změny Přístrojů mimo běžné údržby je Nájemce oprávněn provádět pouze s předchozím písemným souhlasem Pronajímatele, který bude součástí protokolu.
  6. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav Přístrojů, které má provést Pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou.
  7. Nájemce není bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele oprávněn Přístroje dále pronajmout.
 5. Předání Přístrojů
  1. Nájemce nese odpovědnost za náhradu škod způsobených v době pronájmu na pronajímaných Přístrojích způsobených jeho poškozením, zničením, odcizením či ztrátou. Je-li uvedení do původního stavu, nebo nalezení pronajímaných Přístrojů nemožné, je Nájemce povinen na své náklady uhradit Pronajímateli vzniklou škodu v plném rozsahu, a to s přihlédnutím k opotřebení dotčených Přístrojů.
  2. Nájemce okamžikem podepsání Smlouvy přebírá odpovědnost za pronajaté Přístroje. Tato odpovědnost končí potvrzením Pronajímatele o zpětném převzetí pronajatých Přístrojů. Podpisem Smlouvy Nájemce stvrzuje, že se dostatečně seznámil s pronajatými Přístroji.
  3. Smluvní strany se dohodly na tom, že § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, o prolongaci nájmu se nepoužije.
 6. Nájemné, smluvní pokuty
  1. Pokud není stanoveno jinak, hradí Nájemce nájemné při podpisu Smlouvy, a to v hotovosti nebo převodem na bankovní účet Pronajímatele. U Nájemců se statusem „stalý zákazník“ se nájemné hradí na základě faktury – daňového dokladu vystavené pro skončení nájmu se splatnosti 14 dnů ode dne vystavení příslušné faktury – daňového dokladu.
  2. V případě, že jakákoliv peněžitá částka, kterou má na základě této Smlouvy zaplatit Nájemce, nebude zaplacena ve lhůtě splatnosti, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; tím není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody v její plné výši.
 7. Instalace Přístrojů
  1. V případě, že se Pronajímatel zavazuje Přístroje též nainstalovat, bude platba odměny za instalaci provedena způsobem a se splatností jako platba nájemného. Odměna za instalaci a s ní spojené náklady budou stanoveny dle platného ceníku Pronajímatele.
 8. Odstoupení od Smlouvy
  1. V případě, že Nájemce poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z této Smlouvy, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, aniž by poskytoval přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti.
  2. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení projevu o odstoupení druhé straně; nároky na zaplacení nájemného za užívání za období před odstoupením od Smlouvy trvají i po odstoupení, stejně jako smluvní pokuty a další práva, o kterých to stanoví zákon.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze Smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů
   s tímto vztahem souvisejících, je (i) v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a (ii) v případě, že
   k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.
  2. Ostatní práva a povinnosti vyplývající se Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být měněna pouze písemnou formou prostřednictvím číselně označených dodatků ke Smlouvě.
  3. Nedílnou součástí Podmínek je příloha č. 1 – Protokol o předání a vrácení přístroje.